Privacy verklaring HRM Helden.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van HRM Helden, de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Eelderwolde (9766 PB) aan de Otto Cluivinglaan 41, KvK 72481080. 

HRM Helden is een HRM en Recruitment interim en adviesbureau. HRM Helden verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met u persoonsgegevens omgaan. De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, zullen voornamelijk bestaan uit uw NAW-gegevens, uw contactgegevens, zoals e-mailadres en/of telefoonnummer, salarisgegevens, BSN-nummer en indien u via HRM Helden solliciteert ook de persoonsgegevens die u ons verstrekt middels uw cv en sollicitatiebrief.

Doeleinden

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. Uw persoonsgegeven worden door ons verzameld en verwerkt om zo effectief mogelijk de administratie te kunnen doen, de klant waar u een zakelijke relatie* mee heeft te kunnen adviseren dan wel aan uw verzoek tot contact te kunnen voldoen. Indien en voor zover noodzakelijk vragen wij uw toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Delen met derden

Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met de klant waar u een zakelijke relatie* mee heeft. 

Beveiligen en bewaren 

Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in de Cloud. Uw persoonsgegevens zijn daarmee goed beschermd. Samen met onze Cloud providers nemen wij ook steeds passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. De bewaartermijn voor uw gegevens zal voor zover noodzakelijk maximaal vijf (5) jaar bedragen, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. Wanneer deze periode verstrijkt worden uw gegevens vernietigd of zal u gevraagd worden of wij uw persoonsgegevens langer mogen bewaren en verwerken. Uw persoonsgegevens zullen dan wederom worden bewaard voor een periode van vijf (5) jaar, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. In het geval u aangeeft dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens langer door WSelect worden bewaard, dan zullen wij trachten uw persoonsgegevens binnen 24 uur te verwijderen.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die HRM Helden verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;
• u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;
• wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
• wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens. Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@hrmhelden.nl geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Overdraagbaarheid 

Het is mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of desgewenst aan de desbetreffende derde organisatie worden verzonden. Indien u uw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen info@hrmhelden.nl. Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zal dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door HRM Helden, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Meldplicht datalekken 

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat HRM Helden met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij HRM Helden, dan zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval melden wij dit binnen 72 uur aan de AP en melden dit ook zo spoedig mogelijk aan u. In het geval van een datalek melden we ten minste het volgende:

• het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;
• de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
• de te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen te beperken.

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@hrmhelden.nl.

*Bijvoorbeeld in de vorm van een dienstverband of als potentiële werkgever.